Har du nokon sinne brukt Wikipedia i referansesamanheng?

mai 29, 2007

79% svara «ja»

21% svara «nei».

Til saman 87 respondentar .

Advertisements

Kor påliteleg synes du informasjonene til Wikipedia er?

mai 29, 2007

Her fekk respondentane ein skala frå 1 – 5 der 1 var «lite påliteleg», 2 var «nokså påliteleg», 3 var «ganske påliteleg»,

4 var «veldig påliteleg», og 5 var «svært påliteleg»

Eg valgte å skilje mellom den engelske utgåva av Wikipedia og

den norske.

Engelsk Wikipeda:

1% meina Wikipedia var lite påliteleg

8% meina Wikipedia var nokså påliteleg

29% meina Wikipedia var ganske påliteleg

30% meina Wikipedia var veldg påliteleg, og

5% meina Wikipedia var svært påliteleg.

Norsk Wikipedia(både nynorsk og bokmål):

1% meina Wikipedia var lite påliteleg

13% meina Wikipedia var nokså påliteleg

39% meina Wikipedia var ganske påliteleg

28% meina Wikipedia var veldig påliteleg, og

6% meina Wikipedia var svært påliteleg


Kor nyttig er Wikipedia i referansesamanheng?

mai 29, 2007

Her fekk respondentane ein skala frå 1 – 5 der 1 var «lite nyttig» 2 «nokså nyttig» 3 «ganske nyttig» 4 «veldig nyttig» og 5var «svært nyttig».

1,4% meinte Wikipedia var lite nyttig

14,5% meinte Wikipedia var nokså nyttig

33,3% meinte Wikipedia var ganske nyttig

29% meina Wikipedia var veldig nyttig og

21,7 meina Wikipedia var svært nyttig


Kva språkleg versjon brukar du oftast?

mai 29, 2007

20,3% svara «Engelsk»

73,9% svara «Norsk»

4,3% svara «anna». Her blei «tysk» og «begge» mellom anna

nevnt, og

1,4% svara ikkje i det heile.


Kvifor bruker du Wikipedia?

mai 29, 2007

Her var det mogleg å krysse av for fleire svaralternativ samt respondentane hadde moglegheita for å gi eigne alternativ. Difor er kvar svarprosent delt på alle «ja»respondentane.

48% svara «Det er hyppig oppdatert»

6% svara «Det er brukarstyrt»

12% svara «Det er mykje kjeldekritikk i Wikipedia»

13% svara «Det er knytta nyttige diskusjonar til artiklane»

67% svara «Lenkesamlinga til artiklane er gode peikarar til nyttig informasjon»

78% svara «Det er gratis og lett tilgjengeleg både for meg og brukaren»

35% svara «anna» og her var svara mellom anna: «Mange tema er ikke dekket i annen tradisjonell oppslagslitteratur på folkebibliotek«, «mangfoldige innfallsvinklar«, «god kvalitet«, «Når en søker på google kommer ofte wikipedia opp tidlig i søket» og «Den engelske utgaven av Wikipedia er uhyre omfangsrik, og gir en muliggjør rask og enkel tilgang til mye informasjon som det ellers kan være lite stoff å finne om. Presentasjonen i artiklene, særlig de litt større, er oversiktlig og ofte godt formidlet. (Engelske Wikipedia har ofte mye og grundig informasjon.)«.


I kva referansesamanhengar plar du bruke Wikipedia?

mai 29, 2007

Her var det mogleg å krysse av for fleire svaralternativ samt respondentane hadde moglegheita for å gi eigne alternativ. Difor er kvar svarprosent delt på alle «ja»respondentane.

35% svara «Der eg veit Wikipedia har mest oppdatert informasjon»

70% svara «Der eg ikkje klarar finne informasjon andre stadar»

46% svara «Der informasjonen er kjend og eg allereie veit

at den stemmer»

23% kryssa av for «anna»,

og der fekk eg mellom anna svar som :

«Supplement til andre referansetenester», «biblioteksvar (kan ikkje lenke til betalingstenester)» , «Benytter alltid wikipedia. Kontrollerer i nokre tilfeller faktaopplysningene med andre leksikon som caplex og store norske, og opplysningene har i alle tilfellene til nå vært riktige. » og «søker på google».


Oppgjev du at kjelda til informasjonen er Wikipedia?

mai 29, 2007

93% svara «ja»

4% svara «nei», og

3% gav ikkje noko svar på spørsmålet.


Bidrar du aktivt med å leggje inn innhald på Wikipedia sjølv?

mai 29, 2007

7% av respondentane svara «ja»

93% av respondentane svara «nei»


Bruker du historikken i Wikipedia?

mai 29, 2007

23,5% svara at dei nytta seg av historikken

73,5% svara dei ikkje nytta seg av historikken, og

2,9% svara ikkje i det heile, eller laga eigne svaralternativ.


Bruker du diskusjonane som er lenka til artiklane i Wikipedia?

mai 11, 2007

25% svara «ja»

75% svara «nei»


Viss du ikkje har brukt Wikipedia før, kvifor ikkje?

mai 11, 2007

Her svara27,8% «kjenner ikkje til Wikipedia»,

5,6% svara «reknar ikkje med å få relevante svar»,

44,4% stoler ikkje på Wikipedia.

11,1% svara «anna», og dei kommentarane eg fekk der varierte mellom «andre kjelder er meir relevant i biblioteksamanheng» til «har ikkje hatt anledninga» og » har ikkje falt seg naturleg«.


Bruker du Wikipedia privat?

mai 11, 2007

73% av respondentane svara at dei brukar Wikipedia privat.

27% Bruker ikkje Wikipedia privat.